UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

INFORMACJE
OGÓLNE

Dzięki Ubezpieczeniu Podróży Zagranicznych Towarzystwo Ubezpieczeń:
• pokryje koszty leczenia za granicą, na które możesz zostać narażony na skutek nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku,
• wypłaci świadczenie w związku z powstaniem uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku,
• wyświadczy Ci pomoc w związku z kradzieżą, uszkodzeniem czy opóźnieniem w dostarczeniu bagażu czy pomoc związaną z uszkodzeniem albo kradzieżą sprzętu sportowego, który wykorzystujemy do uprawiania naszej ulubionej dyscypliny sportu,
• wypłaci rekompensatę związaną ze szkodą, którą wyrządzisz lub Twoi podopieczni osobie trzeciej. Należy pamiętać, iż dotyczy to jednak wyłącznie szkód wynikających z czynności życia prywatnego,
• pokryje koszty związane z rezygnacją z wcześniej wykupionych wczasów, wycieczki a nawet niewykorzystania w pełnym zakresie, imprezy na którą wyjechaliśmy z powodu konieczności wcześniejszego powrotu na skutek poważnych wydarzeń losowych. Jeżeli nie korzystamy ze zorganizowanej imprezy a jedynie wykupimy np. w biurze podróży bilet lotniczy albo noclegi i podobnie nie uda nam się wyjechać takie ubezpieczenie zapobiegnie utracie zainwestowanych środków.

FORMY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych może zostać zawarte w formie ubezpieczenia:
indywidualnego – na rzecz jednej osoby wyjeżdżającej za granicę,
rodzinnego – dla wspólnie podróżującej rodziny (przy tej formie ubezpieczenia gwarantujemy specjalne zniżki składki),
grupowego – na rzecz co najmniej dwóch osób (w przypadku, gdy liczba osób ubezpieczonych wynosi co najmniej 10 gwarantujemy specjalne zniżki składki).

ZAKRES UBEZPIECZENIA

W zależności od Twoich potrzeb Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych może obejmować:
• Ubezpieczenie kosztów leczenia i usług typu assistance
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy
• Ubezpieczenie bagażu podróżnego
• Ubezpieczenie sprzętu sportowego
• Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu
• Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów
• Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego

Zawsze zawierając umowę Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych masz pewność, że TU ponosi odpowiedzialność za koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione na skutek działań wojennych lub aktów terroru, do których doszło nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium kraju, w którym przebywa.

W ramach tej klauzuli TU zapewni Ci:
• jedną wizytę lekarską,
• hospitalizację,
• transport Ubezpieczonego,
• transport zwłok Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych może zapewniać ochronę na wypadek:
• amatorskiego, wyczynowe, zawodowe uprawianie sportów,
• uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
• wykonywania pracy za granicą,
• pogorszenia się stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą,
• pasywnego udział w wojnie lub aktach terroru.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Umowa Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych może zostać zawarte w jednym z czterech gotowych wariantów ubezpieczenia:
• Brązowym
• Srebrnym
• Złotym
• Platynowym

warianty

Masz również możliwość zawarcia Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych w wariancie Na życzenie, którego zakres może zostać dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

ZALETY UBEZPIECZENIA
PORDRÓŻY ZAGRANICZNYCH

– szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz usług typu assistance m.in.:
• koszt transportu Ubezpieczonego nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i usług typu assistance
• koszty badań ambulatoryjnych pokrywane do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i usług typu assistance
• bezskładkowe włączenie do ubezpieczenia m.in. ryzyk związanych z nieoczekiwaną wojną lub aktami terroru oraz szkód powstałych wskutek chorób tropikalnych czy katastrof naturalnych
• jako jedyni zapewniamy bezpłatne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych, opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej, pomoc tłumacza oraz organizację kontynuacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpoczętego za granicą
• nasza odpowiedzialność w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

– elastyczność produktu – możliwość dostosowania ochrony do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów
• propozycja gotowych wariantów ubezpieczenia oraz możliwość skonstruowania wariantu Na życzenie
• stworzono pakiety usług Assistance od najwęższego do najpełniejszego pod względem oferowanego zakresu
• możliwość wyboru zakresu w ramach poszczególnych ubezpieczeń np. NNW na uszczerbkach lub inwalidztwo
• możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szereg ryzyk dodatkowych związanych m.in. z wykonywaniem pracy, zaostrzeniem chorób przewlekłych.

– pokrycie kosztów medycznych w większości przypadków może być świadczone bez konieczności wydatkowania środków finansowych Ubezpieczonego

– opieka nad Ubezpieczonym od chwili zgłoszenia szkody do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania;

– doświadczenie wykwalifikowanej kadry Centrum Pomocy Generali – Europa Assistance oraz współpracujących usługodawców

– pomoc świadczona 24 h na dobę ze wszystkich zakątkach świata

– opieka nad Ubezpieczonym od chwili zgłoszenia szkody do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania poszkodowany nawiązuje kontakt w języku polskim, przez co zyskuje poczucie bezpieczeństwa

UBEZPIECZENIA ASSISTANCE
NA SAMOCHÓD

… w przygotowaniu