UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

PAKIETY
UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Pakiet ubezpieczeniowy to coraz powszechniej stosowana forma ochrony potencjalnych klientów, polegająca na objęciu ich – w ramach jednej polisy – kompleksowym ubezpieczeniem wielu rodzajów ryzyk.

Pamiętaj jednak, że jeśli nie odpowiada ci żaden z gotowych pakietów proponowanych przez ubezpieczycieli, to dokonując indywidualnego wyboru interesującego cię zakresu ochrony i usług, tworzysz niejako własny pakiet ubezpieczeniowy, który należy tylko „dopasować” do pakietów oferowanych przez towarzystwa. Dzięki temu że na bieżąco monitorujemy rynek produktów ubezpieczniowych możemy znaleźć pośród oferowanych przez nas produktów taką ich kombinację, aby w optymalny sposób zaspokoić Twoje wymagania.

Podstawowa korzyść płynąca z ubezpieczenia w formie pakietu to oszczędność na składce – łączne ubezpieczenie kilku rodzajów ryzyka jest znacznie tańsze niż ubezpieczenie każdego z nich osobno, ale nie zawsze !!! Jeżeli posiadasz dużą zniżkę w ubezpieczeniach to może się okazać, że pakiet nie jest najtańszą formą ubezpieczenia. Sytuacja taka ma też miejsce w przypadku klientów uprawnionych do tzw. „zniżki za zniżkę”, którzy mają duże zniżki w ubezpieczeniu OC a nie posiadali w ostatnim okresie ubezpieczenia AC i mogę liczyć na bardzo atrakcyjne zniżki w ubezpieczeniu AC (nawet do 60% !!!), co opłaca się nie tylko w tym roku ale przede wszystkim w kolejnych latach ubezpieczenia.

Obecnie posiadamy w ofercie ubezpieczenia w formie pakietowej na pojazdy do 10 roku eksploatacji.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia klientowi ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.).

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub krótszy.

ZIELONA KARTA

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych (ale nie wszystkie !!!) bez dodatkowych opłat oferuje Klientom ubezpieczonym w zakresie OC ubezpieczenie Zielonej Karty, które gwarantuje ochronę ubezpieczeniowa na terenie krajów należących do systemu Zielonej Karty.

Zielona Karta niezbędna jest przede wszystkim do wjazdu na terytorium Białorusi.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE AC

Ubezpieczenie Autocasco chroni przed stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

Ochroną ubezpieczeniową Autocasco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu bądź jego wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia, wskutek:
– zderzenia pojazdów
– nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami
– lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
– uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieudanej próby kradzieży)
– pożaru, wybuchu (również fali uderzeniowej)
– nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
– sił przyrody działających nagle (np.: powódź, lawina, osunięcie i zapadanie się ziemi gradobicie, uderzenie pioruna)
– zalania lub zatopienia pojazdu
– uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
– kradzieży

Możesz zrezygnować ze szkód kradzieżowych w zamian za obniżenie składki.

Dla osób którzy posiadają zniżki w ubezpieczeniu OC a nie posiadali w ostatnich latach ubezpieczenia AC niektóre Towarzystwa posiadają atrakcyjne „zniżki za zniżkę”, co znacznie obniży koszt Twego ubezpieczenia AC.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NW

Ubezpieczenie to zapewnia finansową rekompensatę szkód powstałych w razie wypadku związanego z używaniem samochodu. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, które mają miejsce podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

Przedmiotem ubezpieczenia są także następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba ubezpieczona, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. Suma ubezpieczenia ustalana jest według ilości miejsc w samochodzie. Nie może być niższa niż 5.000 złotych i wyższa niż 30.000 złotych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Polskę i cały świat.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance to nowoczesne rozwiązanie gwarantujące pomoc w sytuacji wystąpienia zdarzenia szkodowego dedykowane klientom wymagającym.

Ubezpieczenie to kierowane jest do posiadaczy:
– samochodów osobowych
– samochodów osobowo-ciężarowych i ciężarowych o ładowności do 2 t
– motocykli o pojemności silnika powyżej 50 cm3
– przyczepy kempingowe
– przyczepy o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

Zakres ochrony i suma ubezpieczenia uzależniona jest od posiadanego wariantu ubezpieczenia.

Z myślą o klientach udających się samochodem w krótkie podróże (wyjazdy wakacyjne lub podróże służbowe) istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego na 3, 7, 15, 30 oraz wielokrotność 30 dni.