UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

INFORMACJE
OGÓLNE

Jeśli chcesz, aby Twój dom był oazą spokoju i bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich wybierz z Naszej oferty ubezpieczenie najbardziej dopasowanej do Twoich potrzeb.

Pakiet ubezpieczeń zawiera:
• Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
• Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem rabunek i dewastacja
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• Ubezpieczenie dla domu assistance

– TU odpowiada nawet w 100% za szkody w sprzęcie elektronicznym, ruchomościach domowych i elementach stałych (w zależności od warunków ubezpieczenia)
– Mieszkanie na ostatnim piętrze traktujemy jak mieszkanie na piętrze pośrednim
– Możesz objąć ubezpieczeniem przedmioty wartościowe, np. dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie itp
– Jeśli pracujesz w miejscu zamieszkania, możesz ubezpieczyć przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej
– Polisę otrzymujesz w momencie zawierania umowy i w razie potrzeby możesz dokonać cesji na rzecz banku

Ubezpieczenie zapewni środki na odzyskanie utraconej własności – zniszczonego domu, zalanego mieszkania, na likwidację skutków włamania i rekompensatę poniesionych strat.

Ubezpieczenie assistance dla domu

Opcja włączana bezskładkowo do ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych. Obejmuje usługę serwisu informacyjnego oraz usługę assistance techniczny w domu, pod którym należy rozumieć między innymi: interwencję specjalisty, dozór mienia, transport mienia, pomoc w zastrzeżeniu karty i usługi informacyjne w wyżej wymienionym zakresie.

Przy zawieraniu ubezpieczenia domu/mieszkanie należy zapoznać się z kilkoma najważniejszymi pojęciami związanymi z tego typu polisami (według PZM TU):

DOM MIESZKALNY jednorodzinny – obiekt budowlany wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, jedno- albo wielokondygnacyjny, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi, zajmowany przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeń w ramach budynku wyodrębniają tzw. Stałe elementy jako odrębną sumę ubezpieczenia (jest to według mnie niekorzystne dla klienta).

MIESZKANIE – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku wielomieszkaniowego izba lub zespół izb przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, które razem z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice, garaże) służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkalnych;

STAŁE ELEMENTY – elementy zamontowane lub wybudowane w domu mieszkalnym, mieszkaniu lub budynku gospodarczym w sposób trwały, w szczególności:
a) meble w zabudowie, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni;
b) elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, piece i kominki oraz ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo-kartonowe), a w mieszkaniach także schody;
c) okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), parapety wewnętrzne;
d) wyposażenie sieci wodno-kanalizacyjnej (np.: umywalki, zlewy, krany, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustępowe wraz z urządzeniami spłukującymi, bidety itp.), elektrycznej i grzewczej (np.: piece, podgrzewacze, kuchnie elektryczne itp.), gazowej (np. kuchnie i grzejniki gazowe itp.), wentylacyjnej, alarmowej;
e) elementy dekoracyjne, np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, Ścian, schodów i podłóg;
f) zewnętrzne i wewnętrzne kraty, markizy, ˝aluzje i rolety, boazerie oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej.

MIENIE RUCHOME – należące do Ubezpieczającego lub osób bliskich prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:
a) przedmioty i urządzenia codziennego użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego tj. artykuły spożywcze i przemysłowe o przedłużonym terminie ważności, w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie na użytek własny, odzie˝ oraz inne przedmioty osobistego użytku, w tym odzie˝ ze skóry i futra;
b) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne oraz pozostały sprzęt elektroniczny;
c) antyki, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie;
d) wartości pieniężne (w tym gotówka);
e) wózki inwalidzkie, które nie podlegają rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny, rowery, wózki dziecięce, sprzęt sportowy i turystyczny;
f) optyka i broń myśliwska posiadana przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie na podstawie zezwolenia wydanego przez uprawnione władze pod warunkiem przechowywania jej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
g) drobne części do samochodów, motocykli, motorowerów, rowerów;
h) sprzęt ogrodniczy;
i) urządzenia warsztatów chałupniczych oraz przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej działalności chałupniczej;
j) zwierzęta domowe, z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do hodowli i handlu.

Do mienia ruchomego zalicza się także rzeczy ruchome znajdujące się czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób bliskich, pod warunkiem, że zostały wypożyczone lub użyczone przez zakład pracy, organizacje sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną (z wyłączeniem osób fizycznych), pod warunkiem, że wypożyczenie lub użyczenie zostało udokumentowane lub potwierdzone na piśmie przez wypożyczającego / użyczającego; Najczęściej ruchomości domowe i stałe elementy są łączone w jedną sumę ubezpieczenia.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) – wartość odpowiadającakosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego:
a) dla budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, budowli, obiektów małej architektury – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) dla mienia ruchomego i starych elementów -wartość odpowiadająca cenie nabycia, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych parametrach. Najbardziej polecany wariant ubezpieczania (według „na wartość odtworzeniową”)

WARTOŚĆ RZECZYWISTA – wartość odtworzeniowa, o której mowa powyżej, pomniejszona o faktyczne zużycie techniczne;

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

W ŻYCIU PRYWATNYM

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mieszkania lub domu mieszkalnego lub w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie obejmuje szkody na osobie i w mieniu wyrządzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz terenie Europy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu:
1) posiadania i użytkowania nieruchomości lub mienia ruchomego;
2) posiadania zwierząt domowych, w tym psów (oprócz ras uznanych za agresywne)
3) opieki nad niepełnoletnimi dziećmi zamieszkałymi z Ubezpieczającym;
4) posiadania i użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego;
5) amatorskiego uprawianie sportu;
6) używanie rowerów, sprzętu pływającego i wózków inwalidzkich.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz osoby bliskie zamieszkujące i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do najczęstszych szkód z tego ubezpieczenia należą:
– zalania (dotyczy bloków)
– szkody spowodowane przez dzieci
– szkody spowodowane przez posiadane zwierzęta

MIESZKANIE W BLOKU

Jeżeli jest to blok należący do spółdzielni mieszkaniowej lub innego właściciela instytucjonalnego to przeważnie ubezpiecznie tzw. „murów” należy w jego gestii i nie ma potrzeby ponownie ich ubezpieczać. Może jednak zdarzyć się sytuacja że spółdzielnia nie ubezpiecza murów bloku lub je „źle” ubezpiecza. Wówczas lepiej jest posiadać swoje ubezpieczenie mieszkania by w razie szkody losowej (np. pożar, wybuch gazu) móc otrzymac odszkodowanie za utracone mieszkanie w postaci drugiego np. drugiego lokalu.

Jeżeli spółdzielnia lub inna instytucja ubezpieczyła już cały budynek to do ubezpieczenia pozostają nam stałe elementy i ruchomości domowe (najczęściej łączna suma ubezpieczenia czyli górna granica odszkodowania).

DOM JEDNORODZINNY

INFORMACJE WKRÓTCE …

DOM W BUDOWIE

Budowa domu trwa zazwyczaj kilka lat, pochłania wiele czasu, pieniędzy i pracy. W ramach ubezpieczenia domu w budowie zabezpieczasz się między innymi przed skutkami pożaru i kradzieży. Ubezpieczamy:
• budynki mieszkalne w budowie
• lokale mieszkalne w budowie
• budowle w budowie
• stałe elementy
• sprzęt budowlany

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych oferowane jest w dwóch wariantach – możesz wybrać jeden z nich.

W zakresie podstawowym, ubezpieczasz się od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego.

W zakresie pełnym, dodatkowo, ubezpieczamy od silnego wiatru, gradu, deszczu nawalnego, uderzenia pojazdu mechanicznego, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi. Pełny zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyko powodzi.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem dotyczy również dewastacji mienia wskutek kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie obejmuje elementy będące na stałe wbudowane, zamontowane lub przytwierdzone w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie u nas?

Ubezpieczamy mienie w nowej wartości odtworzeniowej tj. wartości odbudowy, zakupu nowego przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju i klasy. W przypadku lokali mieszkalnych, według wartości rynkowej.

Polisę otrzymujesz w momencie podpisania umowy i w razie potrzeby możesz dokonać cesji na rzecz banku. TU zwróci Ci należną część składki w przypadku zakończenia budowania inwestycji w trakcie okresu ubezpieczenia.